TÀI LIỆU HỌC KINH THÁNH ONLINE

Tài liệu này có thể sử dụng cho cá nhân hoặc các lớp thiếu nhi như Trường Chúa nhật, hoặc lớp học Kinh Thánh trong tuần, trực tiếp hoặc Online. Bộ tài liệu gồm:

1. Sách học viên (cho cả học viên và giáo viên)

2. Đường link cho Giáo viên: phần hoạt động tìm hiểu chủ đề nhân vật, video đúc kết nhân vật, phần ôn tập và đề thi.

3. Bộ thẻ 100 nhân vật: tên nhân vật, 3 gợi ý nổi bật (diễn tả được) về nhân vật, tóm tắt chính về nhân vật