Nếu quý vị được cảm động góp phần vào sứ mạng xây dựng nguồn tài liệu và chương trình bản địa cho thiếu nhi, thanh niên, và gia đình Cơ Đốc Việt Nam, quý vị có thể gởi dâng hiến về tài khoản của SU:

Mỗi sự dự phần dâng hiến đều khích lệ chúng tôi rất nhiều.
Xin Chúa ban phước dư dật trên quý vị để cùng nhau chúng ta làm trọn công việc Chúa giao trong thời đại mình!