100 Nhân Vật Trong Kinh Thánh

Tài liệu 100 Nhân Vật trong Kinh Thánh Kinh Thánh là báu vật của người tin Chúa, chứa đựng tất cả mọi điều chúng ta cần để sống một cuộc đời ý nghĩa và đầy trọn. Là môn đồ thật sự của Chúa Jêsus, chúng ta muốn biết lời Chúa và sống với lời Chúa.…