Sự Sáng Tạo Của Đức Chúa Trời

250,000 

Bộ Tranh Nổi Sự Sáng Tạo Của Đức Chúa Trời tóm tắt câu chuyện sáu ngày Chúa tạo nên thế giới và con người theo thứ tự từng ngày,
diễn giải theo hình ảnh:

+ Ngày 1: Chúa tạo nên ngày và đêm
+ Ngày 2: Chúa tạo nên khoảng không
+ Ngày 3: Chúa tạo nên mặt đất, biển và cây cối
+ Ngày 4: Chúa tạo nên mặt trời cho ban ngày và mặt trăng cùng các ngôi sao cho ban đêm
+ Ngày 5: Chúa tạo nên các loài chim bay trên trời và các loài cá bơi dưới nước
+ Ngày 6: Chúa tạo nên các loài động vật leo trèo, đi, bò, chạy và đặc biệt là con người
(+ Ngày 7: Chúa lập nên ngày nghỉ – ngày Sa-bát)

Mô tả

Cảnh 1:
Ban đầu, Đức Chúa Trời sáng tạo trời và đất. Đức Chúa Trời phán: “Phải có ánh sáng” thì có ánh sáng. Đức Chúa Trời thấy ánh sáng là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời gọi ánh sáng là “ngày” và bóng tối là “đêm.” Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ nhất.

Cảnh 2:
Đức Chúa Trời lại phán: “Phải có một cái vòm giữa khối nước để phân cách nước với nước.” Đức Chúa Trời gọi cái vòm là “bầu trời.” Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ hai.

Cảnh 3:
Đức Chúa Trời phán: “Nước dưới bầu trời phải tụ lại một nơi và phải có chỗ khô cạn xuất hiện,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời gọi chỗ khô cạn là “đất,” còn khối nước tụ lại là “biển.” Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh cây cỏ: cỏ kết hạt giống, cây trên đất tùy theo loại mà ra trái và kết hạt,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ ba.

Cảnh 4:
Đức Chúa Trời tạo nên hai vì sáng lớn: vì sáng lớn hơn để cai quản ban ngày, vì sáng nhỏ hơn để cai quản ban đêm. Ngài cũng tạo nên các ngôi sao. Đức Chúa Trời đặt các vì sáng đó trên vòm trời để soi sáng quả đất, cai quản ban ngày và ban đêm, và phân rẽ ánh sáng khỏi bóng tối. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ tư.

Cảnh 5:
Đức Chúa Trời sáng tạo các loài cá khổng lồ, mọi loài động vật thủy sinh, tùy theo loại mà sinh sôi nảy nở trong nước và mọi loài chim có cánh tùy theo loại. Vậy, có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ năm.

Cảnh 6:
Đức Chúa Trời phán: “Đất phải sinh các động vật tùy theo loại: gia súc, các loài bò sát và thú rừng tùy theo loại,” thì có như vậy. Đức Chúa Trời tạo nên các loài thú rừng tùy theo loại, gia súc tùy theo loại, và mọi loài bò sát trên đất tùy theo loại. Đức Chúa Trời thấy điều đó là tốt đẹp. Đức Chúa Trời phán: “Chúng Ta hãy tạo nên loài người theo hình ảnh Chúng Ta và giống như Chúng Ta, để quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài gia súc, và khắp cả đất, cùng mọi loài bò sát trên mặt đất.” Đức Chúa Trời sáng tạo loài người theo hình ảnh Ngài. Vậy có buổi tối và buổi sáng. Đó là ngày thứ sáu.